ติดตามข่าวท้องถิ่น ร้องทุกข์ชาวบ้าน ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม การเมือง บันเทิง กีฬา และคอลัมน์ วิเคราะห์เจาะลึก รายการพากินพาเที่ยว รับงานอีเวนท์ออกสื่อทุกชนิด สมัครเป็นสมาชิกส่งข่าว ร้องทุกข์ และร้องเรียนได้ที่ pooth.pnn@gmail.com *ห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวใช้จรรยาบรรณไปในทางไม่ถูกต้อง (บรรณาธิการบริหาร)
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประธานกรรมการอิสลามอยุธยาร่วมงานสมัชชา ตลาดนัดคุณธรรม
(อ่านแล้ว 5432 ครั้ง)
Share on Google+

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา  09.00 น. ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา อิหม่ามประดิษฐ์ รัตนโกมล  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ธวัชชัย  นิมา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3  (กำหนดงานมี  2 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565)  โดยมี  น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันติ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี    พร้อมมอบโล่บุคคลต้นแบบและองค์กรต้นแบบคุณธรรม   ตลอดจนมี นางจุรีพร ขันตี      วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม นางสมทรงพันธ์ เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

 สำหรับงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “3 ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”    โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการครั้งนี้    เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัดเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565)   และแผนยุทธศาสตร์ซาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม สู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม และสื่อสารเผยแพร่ความสำเร็จสู่สาธารณะในวงกว้าง  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายสมบัติ เมาะซัง  กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯ  ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานขับเคลื่อนคุณธรรม  และในขณะเดียวกันในช่วงบ่าย   อิหม่ามประดิษฐ์ รัตนโกมล   ในฐานะผู้นำองค์กรศาสนาอิสลามในจังหวัดฯ   ได้ขึ้นเวทีกล่าวถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา   โดยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือจากวัฒนธรรมจังหวัดฯ  จำนวน 24 แห่ง ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่  ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้จะมีครูที่มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามทำหน้าที่สอนอบรมบ่มนิสัยด้านจริยธรรมแก่เยาวชนมุสลิมให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ  โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสนาอย่างเคร่งครัด

                  พร้อมกันนี้ น.ส.นุชนาถ เป็นประธานในการมอบโล่บุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ท่าน และองค์กรต้นแบบคุณธรรม 9 องค์กร   โดยมี   นายไฟซ้อล บุญรอด  กรรมการผู้บริหารมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา   ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมด้วย  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลซึ่งเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและคนในสังคมต่อไป
 
                    
 
Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ