ติดตามข่าวท้องถิ่น ร้องทุกข์ชาวบ้าน ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม การเมือง บันเทิง กีฬา และคอลัมน์ วิเคราะห์เจาะลึก รายการพากินพาเที่ยว รับงานอีเวนท์ออกสื่อทุกชนิด สมัครเป็นสมาชิกส่งข่าว ร้องทุกข์ และร้องเรียนได้ที่ pooth.pnn@gmail.com *ห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวใช้จรรยาบรรณไปในทางไม่ถูกต้อง (บรรณาธิการบริหาร)
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กระทรวง อว. เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านวัตกรรม และเครือข่ายอาเซียนว่าด้วย BCG Model โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย และการพัฒนากำลังคนภายหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
(อ่านแล้ว 5162 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพันธกรณีของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของอาเซียนให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อน Model เศรษฐกิจใหม่ว่าด้วย Bio-Circular-Green Economy (BCG) ที่ไทยผลักดันในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีในการระดมสมอง พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน ให้เกิดทักษะและการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรม โดยภายในงานจะประกอบด้วยการเปิดตัว ASEAN BCG Network อย่างเป็นทางการในฐานะ 2022 COSTI Annual Priorities Deliverables การประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในสาขาต่าง ๆ การจัดกิจกรรม Research Pitching เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ การนำเสนอข้อริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในอาเซียน การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำนโยบายและการนำไปใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานใน อว. ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา ฝ่ายเลขานุการอาเซียนจากคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอกิจกรรมที่สามารถร่วมมือกันได้ต่อไปในอนาคต 

 

 

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ