ติดตามข่าวท้องถิ่น ร้องทุกข์ชาวบ้าน ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม การเมือง บันเทิง กีฬา และคอลัมน์ วิเคราะห์เจาะลึก รายการพากินพาเที่ยว รับงานอีเวนท์ออกสื่อทุกชนิด สมัครเป็นสมาชิกส่งข่าว ร้องทุกข์ และร้องเรียนได้ที่ pooth.pnn@gmail.com *ห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวใช้จรรยาบรรณไปในทางไม่ถูกต้อง (บรรณาธิการบริหาร)
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(อ่านแล้ว 5341 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายในโรงเรียนสถาพรวิทยา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมี น.อ.(ญ) ผการัตน์  ดวงดาว  หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม พ.อ.ประดิษฐ์  ช่างสาน หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.จังหวัด นครปฐม และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด นครปฐม ร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าอบรมวันนี้รวม 25 คน

พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการอบรมแบบ  New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากตลอดเวลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ครอบครัวเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการอบรมแบ่งเป็น 3 ห้วง โดย ห้วงแรกจะเป็นการให้ความรู้ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร, ห้วงที่สองเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการขยายพันธุ์ไม้ โดยการทาบกิ่ง ขนาดต่างๆ เพื่อการค้าและการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน และห้วงที่สามนำผู้เข้าอบรม ( YOUNG SMART FARMER ) ลงพื้นที่เพื่อดูการสาธิตการทำปุ๋ยมูลใส้เดือนสร้างรายได้

 

ด้าน น.อ.(ญ) ผการัตน์  ดวงดาว  หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ พ.อ.ประดิษฐ์  ช่างสาน หน.ฝ่ายแผน กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม ได้กล่าวสรุปผลการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้แผน งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ สร้างการรับรู้และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประชาชนสามารถนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ